Statutární dokumenty

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLKU

FRANCOUZSKÉ POTĚŠENÍ z.s.

Milena Sadílková, datum narození 11.03.1966, bytem  Přerovská 539, Pardubice, 530 06

Tomáš Nikles, datum narození 09.09.1970, bytem Ždárská 554/8, Praha 8, 184 00

Irena Havránková, datum narození 01.12.1972, bytem Čeradická 660, Praha 9, 190 17.

 

dále všichni shora uvedení společně jen jako „Zakladatelé“

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto

zakládací smlouvu o založení spolku FRANCOUZSKÉ POTĚŠENÍ z.s.

Shora uvedení zakladatelé tímto přijímají jednomyslně stanovy spolku v následujícím znění:

Stanovy Spolku

FRANCOUZSKÉ POTĚŠENÍ z.s.

Čl. I

Název a sídlo

FRANCOUZSKÉ POTĚŠENÍ z.s. (dále jen „Spolek“) má sídlo na adrese Čeradická 660, Praha 9, Vinoř, 190 17.

Čl. II

Účel Spolku

Účelem Spolku je zastřešovat a podporovat aktivity týkající se chovu zvířat a pomoci zvířatům v nouzi.

Čl. III

Hlavní činnost Spolku

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

pomoci zvířatům nacházejících se v nouzi, poradenství v oblasti chovu zvířat

spolupráce s veterinárními lékaři, s odborníky, se státními orgány, s místní samosprávou, ostatními organizacemi ve všech záležitostech týkajících se zvířat

obstarávání prostředků souvisejících s chovem zvířat (léky, krmivo, zdravotnické a hygienické potřeby pro zvířata, apod.)

organizování zájmových kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek, výstav, soutěží a akcí pro chovatele zvířat, členy Spolku a veřejnost, jarmarků vlastních výrobků, půjčování potřeb a pomůcek pro zvířata, krátkodobých pobytů, výletů, soutěží, sbírek s tím, že více než 50% případného zisku bude použito přednostně pro rozvoj Spolku a/nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů Spolku

vzdělávání osob a vzdělávání pracovníků Spolku, získávání a předávání odborných poznatků o chovu zvířat

aktivity vedoucí k ochraně životního prostředí

propagování všech činností Spolku

zabezpečování finančních prostředků pro udržení a rozvoj všech aktivit Spolku včetně shromažďování finančních prostředků z dobrovolného příspěvku od členů Spolku a ze sponzorských darů, příprava a řízení projektů

příležitostný nákup a prodej zboží.

Čl. IV

Členství ve Spolku

Členem Spolku může být právnická osoba a/nebo fyzická osoba starší 18 let. Členství ve Spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí Spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

Prvními členy Spolku jsou níže podepsaní zakladatelé a to:

Milena Sadílková, datum narození 11.03.1966, bytem Přerovská 539, Pardubice, 530 06

Tomáš Nikles, datum narození 09.09.1970, bytem Ždárská 554/8, Praha 8, 184 00

Irena Havránková, datum narození 01.12.1972, bytem Čeradická 660, Praha 9, 190 17.

Člen Spolku má právo:

účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

volit členy výboru Spolku,

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,

podílet se na praktické činnosti Spolku,

nechat se na základě písemné plné moci zastoupit jinou svéprávnou fyzickou osobou na jednání členské schůze.

Člen Spolku má povinnost:

dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,

aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku,

aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Členství ve Spolku zaniká:

doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru Spolku,

úmrtím a/nebo zánikem člena,

zánikem Spolku,

vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu Spolku porušuje tyto stanovy,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Seznam členů Spolku je veřejný a je přístupný v sídle Spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány Spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:

členská schůze,

výbor.

Čl. VI

Členská schůze

Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:

schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,

volí členy výboru a odvolává je,

schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok,

schvaluje výsledek hospodaření Spolku,

určuje a schvaluje hlavní zaměření činnosti Spolku,

schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob,

rozhoduje o členství Spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních.

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku.

Zasedání členské schůze je svoláváno výborem Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Pozvánku na zasedání členské schůze zasílá výbor členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději třicet dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Je-li zasedání svoláno podle § 248 zákona č. 89/2012 Sb., může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. V pozvánce musí být uveden je návrh programu zasedání členské schůze a informace o tom, kde je možné se seznámit s materiály, které budou na členské schůzi schvalovány.

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele členské schůze.

Předseda členské schůze vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat.

Statutární orgán Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo zapisovatel zvolený členskou schůzí.

Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen zapisovatelem, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání. Nahlížet od zápisu ze zasedání lze v sídle Spolku.

Čl. VII

Výbor

Výbor je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance Spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

Výbor je tříčlenný, jeho členové jsou voleni členskou schůzí. První členy výboru volí a jmenují zakladatelé Spolku. Členové výboru volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru. Funkční období členů výboru je pětileté. Členové výboru Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy výboru do nejbližšího zasedání členské schůze.

Každý člen výboru je oprávněn samostatně zastupovat Spolek navenek a jednat samostatně jeho jménem.

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Výbor je povinen:

svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI těchto stanov,

vést řádně agendu členské schůze a seznam členů Spolku,

archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Čl. VIII

Zrušení a likvidace Spolku

Soud zruší Spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že Spolek, ač byl na to soudem upozorněn,

vyvíjí činnost zakázanou v § 145 zákona č. 89/2012 Sb.,

vyvíjí činnost v rozporu s § 217 zákona č. 89/2012 Sb.

nutí třetí osoby k členství ve Spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo

brání členům ze Spolku vystoupit.

Při zrušení Spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle Spolku všem členům. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.

Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého z členů výboru. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého člena Spolku.

Likvidátor jmenovaný podle odstavce 3 nemůže z funkce odstoupit, může však navrhnout soudu, aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával.

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů Spolku nezbytné. Likvidátor je povinen nabídnout likvidační zůstatek Spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má Spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má Spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.